... nejen elektrotechnický velkoobchod
Vážení zákazníci a obchodní partneři našeho e-shopu shop.elektrosms.cz,
z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabývá účinnosti dne 25. května 2018 (dále jen jako „Nařízení GDPR“), pro nás vyplývá řada povinností týkajících se ochrany vašich osobních údajů. Věřte, že na jejich plnění klademe maximální důraz, proto vám přinášíme následující nejdůležitější informace týkající se zpracování vašich osobních údajů.
 

1. Jaké údaje zpracováváme?

Náš e-shop zpracovává následující osobní údaje uvedené při registracivašeho účtu/ učinění objednávky:
- jméno a příjmení
- adresa trvalého pobytu/ sídla + adresa doručování (je-li odlišná) nebo další adresy, které máte v systému uložené pro dodávky zboží
- identifikační číslo
- číslo účtu
- e-mail
a dále též údaje o zboží, které jste u nás objednali.

 

2. Na základě čeho, za jakým účelem a jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme?

Poskytnutí vašich osobních údajů je dobrovolné, bez něj by však nebylo možné uzavřít ani plnit smlouvu mezi vámi a naším e-shopem. Zpracování vašich osobních údajů (jméno, přímení, adresa, identifikační číslo, č. účtu) je nezbytné pro plnění smlouvy mezi vámi a naším e-shopem, tyto vaše osobní údaje zpracováváme za účelem plnění této smlouvy.
S ohledem na výše uvedený účel zpracování osobních údajů zpracováváme vaše osobní údaje po dobu účinnosti smlouvy (která vzniká přijetím vaší objednávky) a následně po dobu tří let. V případě, že v těchto třech letech evidujeme novou objednávku, zpracováváme vaše osobní údaje i nadále, a to po dobu tří let od poslední objednávky. Po uplynutí uvedené doby budou vaše osobní údaje zlikvidovány, s výjimkou případu, kdy by byly zapotřebí pro účely uplatnění našich práv ve sporech, v soudních, rozhodčích, či správních řízeních – v takovém případě budeme vaše osobní údaje uchovávat po dobu trvání sporu, a to výhradně za účelem ochrany práv v takovémto sporu. V případě takovéhoto zpracování vašich osobních údajů vás o této skutečnosti budeme též bez zbytečného odkladu informovat.
Váš e-mail zpracováváme za účelem potvrzení vaší objednávky (oprávněný zájem, plnění zákonné povinnosti). Za účelem zajištění vaší informovanosti o novinkách, akcích a nabídce zboží zpracováváme e-mail jen s vaším souhlasem.
 

Váš e-mail budeme zpracovávát po dobu neurčitou. Máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat písemně, či e-mailem zaslaným na naši adresu. V takovém případě bude váš e-mail okamžitě z naší databáze odstraněn a nebude již dále zpracováván.


3. Komu vaše osobní údaje zpřístupňujeme, či předáváme?

V rámci plnění smlouvy předáváme vaše osobní údaje subjektům zajišťujícím pro nás rozesílání zásilek, vymáhání pohledávek a právní služby. Seznam těchto subjektů vám v případě zájmu zašleme.
 
 

4. Vaše práva dle platné právní úpravy

Rádi bychom vás též informovali, že dle platné právní úpravy na ochranu osobních údajů máte následující práva:
- právo přístupu k osobním údajům, které ve vašem případě zpracováváme
- právo na opravu vašich osobních údajů v případě, že by byly v kterémkoli směru nesprávné či nepřesné
- v případě, že byste zjistili, nebo se domnívali, že provádíme zpracování vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména pokud by vaše osobní údaje byly nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, máte právo požádat nás o vysvětlení a také požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav (např. blokováním, provedením opravy, doplnění nebo likvidací vašich osobních údajů),
- právo požadovat po nás výmaz osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování,
- právo vznést námitku proti zpracování za účelem posouzení, zda došlo k porušení povinností uložených nám platnou právní úpravou
- kromě výše uvedeného máte též právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00  Praha 7.
- máte též právo na přenositelnost údajů v případě, pokud byste měli zájem předat jinému správci vaše údaje, které zpracováváme na základě vašeho souhlasu

V případě jakýchkoli nejasností či dotazů ohledně zpracovávání vašich osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit písemně na adrese: ELEKTRO S.M.S., spol. s r.o., Dobrovodská 1804/43, České Budějovice 5, 370 06  České Budějovice
 
ELEKTRO S.M.S., spol. s r.o.
SpinnerČekejte
Tato webová stránka používá cookies
Abychom Vám dopřáli co nejlepší používání našeho webu, ukládáme do Vašeho prohlížeče malé soubory - cookies. Ty slouží k tomu, aby se Vám s webem dobře pracovalo, abychom mohli vyhodnocovat jeho návštěvnost a případně Vám usnadnili návrat k nám pomocí přesně cílené reklamy. Podle zákona některé typy cookies můžeme ukládat jen s Vaším souhlasem.